zakupersi-social

Warunki i regulamin korzystania z serwisu Zakupersi.com

I.           POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.          Regulamin opisuje zasady świadczenia usługi Blog (dalej: „Blog”) w ramach serwisu internetowego dostępnego w domenie zakupersi.com (dalej: „Regulamin Blog”) przez Zakupersi Piotr Kowalski z siedzibą w Kaliszu (ul. Stare Miasto 36a, 62-800 Kalisz), pod numerem NIP 6182069732, adres strony internetowej: www.zakupersi.com, (dalej: „ZAKUPERSI”).

2.          Pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Regulaminie Blog mają znaczenie, jakie nadaje im Regulamin Blog, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu Blog.

3. Każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Bloga (dalej: „Użytkownik”) przed rozpoczęciem korzystania z Bloga jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem Blog.

4. Regulamin Blog udostępniony jest w formie elektronicznej bezpłatnie w stopce na stronie głównej serwisu ZAKUPERSI pod adresem: https://zakupersi.com/regulamin/ .

II.          USŁUGA BLOG

1. ZAKUPERSI za pośrednictwem serwisu Blog świadczył będzie usługę udostępniania w tym serwisie treści o ograniczonym okresie ważności lub przydatności, prezentowanych od wpisu najnowszego (ostatnio opublikowanego) do najstarszego, w szczególności o charakterze wpisów z aktualnościami. ZAKUPERSI przysługuje prawo do zmiany treści opublikowanych w serwisie Blog w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w tym serwisie, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych treści.

2.      Rozpoczęcie korzystania z Bloga (zawarcie umowy o świadczenie Bloga) następuje po poprawnym uruchomieniu serwisu polegającym na wyświetleniu właściwego adresu url – https://zakupersi.com/, w szczególności poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: https://zakupersi.com. Każdemu Użytkownikowi po wejściu na stronę https://zakupersi.com wyświetla się w dolnej części ekranu komunikat z informacją dotyczącą akceptacji informacji dotyczącej przetwarzania plików cookies. Korzystanie z Bloga jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Bloga.

3.          Blog świadczony jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.          Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a)          korzystania z Bloga w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i nie naruszający praw osób trzecich, zgodny z postanowieniami Regulaminu usługi Bloga, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

b)          podawania ZAKUPERSI wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;

c)          niezwłocznego aktualizowania danych podanych ZAKUPERSI w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi Bloga, jeśli podanie danych jest konieczne do korzystania z tej usługi;

d)          niedostarczania i nieprzekazywania w ramach serwisu Blog jakichkolwiek treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.

5.          Korzystanie z Bloga, w tym zawarcie umowy o świadczenie usługi Blog, wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny Użytkownika, następujących minimalnych wymagań technicznych, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli, wyposażonego chociaż w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Chrome w wersji 94 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Firefox w wersji 93 i wyższej, Edge w wersji 94 i wyższej, Safari w wersji 14 i wyższej, Opera w wersji 80 i wyższej, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookie.

6.          Korzystanie z Bloga jako usługi elektronicznej jest związane z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez sieć Internet, takimi jak rozpowszechnianie danych Użytkownika, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub ich utrata. ZAKUPERSI oraz Użytkownicy są zobowiązani podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk.

 

III.         PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.          Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez ZAKUPERSI jako administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Bloga. Niepodanie wymaganych danych osobowych niezbędnych dla danego rodzaju usługi w ramach Bloga może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych usług oferowanych przez ZAKUPERSI w ramach Bloga.

2.          Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

IV.         WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.          Prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., udostępnianych przez ZAKUPERSI lub jej partnerów, w szczególności prawa autorskie, przysługują ZAKUPERSI lub podmiotom, z którymi ZAKUPERSI zawarła odpowiednie umowy.

2.          Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Bloga, bez ograniczeń terytorialnych. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

V.          REKLAMACJE

1.          Użytkownik może zgłaszać nieprawidłowości związane z usługą Bloga w formie reklamacji. Reklamacje można składać na przykład mailowo za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2.          Rozpatrzenie reklamacji przez ZAKUPERSI następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

3.          W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych osoby składającej reklamację, a także opis przyczyn uzasadniających reklamację.

4.          Ani ZAKUPERSI ani jej pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika nie będącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności ZAKUPERSI, jej pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Użytkownika nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty 500 złotych.

 

VI.        ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU BLOG

1.          Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z korzystania z Bloga (rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Blog), w szczególności poprzez zamknięcie strony internetowej w serwisie ZAKUPERSI, na której opublikowany jest wpis w ramach Blog.

2.          ZAKUPERSI może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Bloga z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:

a)          zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez ZAKUPERSI wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie Bloga lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b)          zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, np. aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie Blog;

c)          zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu Bloga, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez ZAKUPERSI dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Blog;

d)          zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące ze ZAKUPERSI poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Użytkownikiem a ZAKUPERSI .

3.          ZAKUPERSI swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 2 składa, publikując je na stronie internetowej, pod którą Blog jest udostępniany: https://zakupersi.com.

4.          ZAKUPERSI może odmówić Użytkownikowi dalszego prawa do korzystania z Bloga, a także wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Bloga z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika pkt II. ust. 4 lit. a Regulaminu Blog.

5.          ZAKUPERSI może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu Blog z ważnych przyczyn to jest w szczególności w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z przyczyn określonych w ust. 2 powyżej.

6.          W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Blog, ZAKUPERSI udostępni tekst jednolity Regulaminu Blog poprzez jego publikację w ramach serwisu internetowego ZAKUPERSI dostępnego w domenie www.zakupersi.com, która umożliwi zapoznanie się z tekstem jednolitym Regulaminu oraz jego zapisanie.

7.          Zmiana Regulaminu Blog wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia opublikowania informacji o zmianie. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Bloga w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu Blog.

 

VII.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.          Regulamin Blog obowiązuje od dnia 09.04.2024 r.

2.          Umowa o świadczenie Bloga zawierana jest w języku polskim.

3.          Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie Bloga następuje poprzez udostępnienie Regulaminu Blog w stopce na stronie pod adresem: https://zakueprsi.com/regulamin/ w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie i zapisanie na urządzeniu Użytkownika.

4.          W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Blog mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego